به گزارش خزر، در نخستین روزهای عمر شورای چهارم بود که یکی از اعضا، شورای وقت را متخصص ترین شورای تاریخ رشت خواند. اظهارنظری که خیلی زود با واکنش کاربران فضای مجازی روبرو شد و بسیاری بر این عقیده بودند که آبی از این شورای خودمتخصص گرم نخواهد شد. گذشت زمان هم نشان داد حق […]

به گزارش خزر، در نخستین روزهای عمر شورای چهارم بود که یکی از اعضا، شورای وقت را متخصص ترین شورای تاریخ رشت خواند. اظهارنظری که خیلی زود با واکنش کاربران فضای مجازی روبرو شد و بسیاری بر این عقیده بودند که آبی از این شورای خودمتخصص گرم نخواهد شد. گذشت زمان هم نشان داد حق با کاربران فضای مجازی بوده و شورای چهارم یکی از ضعیف ترین شوراهای تاریخ رشت لقب گرفت. 

حالا اما سندروم خود برتر بینی گویا به شورای پنجم هم سرایت کرده و احمد رمضانپور نرگسی با بیان اینکه بهترین ها در این شورا جمع هستند، گفته است: وزن این شورا بالاتر از شوراهای دیگر است. جالب آن که رمضانپور انتخاب نصرتی به عنوان شهردار رشت را شاهدی بر این ادعا دانسته است.

این اظهارات رمضانپور در حالی بیان می شود که در شورای چهارم هم برخی از اعضای شورا که همواره بله قربان گوی شهردار وقت بودند، انتخاب ثابت قدم را به عنوان کارنامه کاری شورا و نقطه عطف عملکرد خود دانسته و به آن افتخار می کردند!

به امید روزی که مردم رشت شورای پنجم را بهترین شورای تاریخ رشت و اعضایش را بهترین ها بدانند نه اینکه خود اعضای شورا خود را بهتر از همه قلمداد کنند!