به گزارش خزر به نق از روابط عمومی سازمان چای کشور، دکتر نوبخت معاون رییس جمهور و رئیس سازمان وبرنامه بودجه کشور دستور فوری پرداخت ۲۵ میلیارد تومان دیگر ازسهم دولت بابت خرید تضمینی برگ‌ سبزچای از مطالبات کشاورزان چایکار استانهای گیلان ومازندران را روز گذشته به خزانه کل کشورصادر کرده است. پیش بینی شود […]

به گزارش خزر به نق از روابط عمومی سازمان چای کشور، دکتر نوبخت معاون رییس جمهور و رئیس سازمان وبرنامه بودجه کشور دستور فوری پرداخت ۲۵ میلیارد تومان دیگر ازسهم دولت بابت خرید تضمینی برگ‌ سبزچای از مطالبات کشاورزان چایکار استانهای گیلان ومازندران را روز گذشته به خزانه کل کشورصادر کرده است.

پیش بینی شود این اعتبار درهفته آینده به سازمان چای کشور تخصیص داده شود تا به حساب کشاورزان چایکار استانهای شمالی پرداخت شود.

با پرداخت این میزان اعتبار، کل بدهی دولت به کشاورزان چایکار بابت خرید تضمینی برگ سبز چای ۴۴ میلیارد تومان دیگر است که از این‌میزان ۷ میلیاردتومان سهم دولت و ۳۷ میلیارد تومان بدهی کارخانجات به دولت بابت قدرسهم آنها است.

پ یش بینی می شود دولت ۷ میلیارد تومان دیگراز سهم خود را نیز تاپایان ماه جاری به سازمان چای تخصیص دهد اما آنچه می ماند همت مدیران کارخانجات چایسازی استانهای گیلان و مازندران است تا طوری برنامه ریزی کنند هر چه سریعترمبلغ ۳۷ میلیاردتومان قدرسهم خود را به سازمان چای کشور جهت پرداخت به کشاورزان چایکار اقدام کنند.