به گزارش خزر، داد مردم از تبصره ها در فیش آب درآمده است و بیش از دو برابر آب بها در فیش هزینه ای تحت عنوان “تبصره ها” درج می شود برای مثال اگر بیست هزار تومان هزینه آب بها باشد ، مبلغ قابل پرداخت شهروندان بیش از ۵۰ هزار تومان خواهد بود. اما این […]

به گزارش خزر، داد مردم از تبصره ها در فیش آب درآمده است و بیش از دو برابر آب بها در فیش هزینه ای تحت عنوان “تبصره ها” درج می شود برای مثال اگر بیست هزار تومان هزینه آب بها باشد ، مبلغ قابل پرداخت شهروندان بیش از ۵۰ هزار تومان خواهد بود.

تبصره های فیش آب، شاهکار شورای اسلامی شهر تالش

اما این تفاوت فاحش از چیست و این تبصره ها شامل چه چیزی است؟!

بخش عمده این هزینه ها شامل “تبصره ها “می باشد که توسط شورای اسلامی شهر تالش در دوره چهارم به تصویب رسیده و با تصمیم این شورا مقرر شده است که این هزینه ها از مردم دریافت شود.

اعضای شورای اسلامی شهر تالش در سال ۹۳ تصویب کرده اند که جهت توسعه فاضلاب شهری تالش، مبالغی که هم اکنون در فیش های آب اعمال می شود از مردم گرفته شود.

در واقع اعضای شورا تصویب کرده اند که به ازای میانگین مصرف آب، از مردم هزینه ای جهت توسعه آب و فاضلاب دریافت شود که با توجه به الگوی تنظیمی، مبلغ قابل پرداخت هر مشترک تقریبا بیش از دو برابر اب بها خواهد بود.

این شاهکار شورای تالش در حالی ست که خیلی از مردم تالش برای پرداخت هزینه های امرار معاش دچار مشکل هستند، در همین حال و پس از اخبار منتشره از سوی رسانه ها، گویا شورای تالش با آشفتگی درصدد ابطال مصوبه خود برآمده اند.

حال باید از اعضای متخصص شورا پرسید که اگر مصوبه درست بوده است پس چرا درصدد ابطال برآمده اید و اگر‌ غلط بوده است، چگونه به تصویب رسیده است و در صورت ابطال، مبالغ دریافتی از شهروندان چه تکلیفی پیدا می کند؟!

اعضای محترم شورا ایا برای تصویب چنین مصوبه ای کار کارشناسی نشده است که در شرف انتخابات به اشتباه بودن آن پی برده اید؟

براستی این مصوبه شما چقدر برای مردم آب خورده است؟ /مریان خبر