به گزارش خزر، مراسم هفتم شهید گمنام در دانشگاه پیراپزشکی شهرستان لنگرود با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر لنگرود برگزار شد.  

به گزارش خزر، مراسم هفتم شهید گمنام در دانشگاه پیراپزشکی شهرستان لنگرود با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر لنگرود برگزار شد.