به گزارش خزر، حاج حسن جوشن مدت 78 ماه و 12 روز از عمر خود را در دوران دفاع مقدس در جبهه‌هاي حق عليه باطل سپري کرده است. اين رزمنده دوران دفاع مقدس به دليل بيماري سنگ مثانه در بيمارستان آرياي رشت بستري شده و عمل جراحي او با موفقيت انجام شده است.  

به گزارش خزر، حاج حسن جوشن مدت 78 ماه و 12 روز از عمر خود را در دوران دفاع مقدس در جبهه‌هاي حق عليه باطل سپري کرده است.

اين رزمنده دوران دفاع مقدس به دليل بيماري سنگ مثانه در بيمارستان آرياي رشت بستري شده و عمل جراحي او با موفقيت انجام شده است.

http://uupload.ir/files/v6m1_0_(1).jpg

http://uupload.ir/files/sg50_0_(2).jpg

http://uupload.ir/files/6n8a_0_(3).jpg

http://uupload.ir/files/6ibx_0_(4).jpg

http://uupload.ir/files/sdu0_0_(5).jpg

http://uupload.ir/files/ds9_0_(6)_%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg

http://uupload.ir/files/v0pf_0_(7).jpg

http://uupload.ir/files/jid5_0_(8)_%D8%B3%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88.jpg

http://uupload.ir/files/iyhj_0_(9)_%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%BE%D9%88%D8%B1.jpg

http://uupload.ir/files/m3fd_0_(10).jpg

http://uupload.ir/files/yal1_0_(11).jpg

http://uupload.ir/files/0lau_0_(12).jpg

http://uupload.ir/files/9q40_0_(13).jpg

http://uupload.ir/files/ue2t_0_(14).jpg